HATÁLYOS: 2022. Március 1.

Bevezető

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő1”), illetve az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő2”) Adatkezelő1 és Adatkezelő2 együttesen, mint közös adatkezelők (a jelen tájékoztatóban: Adatkezelő) a Tekerj a Zöldbe! Program (továbbiakban: „Program”) weboldalának (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetését a Program megvalósítása céljából végzi, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. Jelen tájékoztató célja, hogy a Program és Honlap adatkezelésével kapcsolatban az érintetteknek és érdeklődőknek tájékoztatást nyújtson, rögzítse az egyes megvalósuló adatkezelések, az adatkezelések jogalapját, valamint annak egyéb jellemzőit és körülményeit.

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

A Program lebonyolítójaként (továbbiakban: „Lebonyolító”), egyben valamennyi adatkezelési cél megvalósulásának vonatkozásában adatfeldolgozóként eljár a(z) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség. Az egyes adatkezelési célok tekintetében közreműködő további esetleg adatfeldolgozók jelen Tájékoztatóban kerülnek feltüntetésre.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken.

A személyes adatainak kezelését Adatkezelő1 és Adatkezelő2, mint közös adatkezelők végzik.

Adatkezelő1 elérhetősége:

 • Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
 • Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
 • Nyilvántartásba vételének száma: 18-02-020069101
 • Adószám: 18877410-1-18
 • E-mail: info@maketusz.hu

Adatkezelő2 elérhetősége:

 • Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
 • Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-343790
 • E-mail cím: info@aofk.hu
 • Honlap: aofk.hu

A Honlappal kapcsolatos süti (cookie) tájékoztatónk alább érhető el: a honlap láblécében.

Adatbiztonság.

Mit teszünk az Ön adatainak védelméért?

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az Adatkezelő az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

 • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
 • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
 • Vigyázunk az Ön személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.
 • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ezenfelül az alábbi intézkedéseket és megközelítéseket alkalmazzuk:

A fenti, illetve a Honlapon lévő elérhetőségeinken keresztül biztosítjuk a felhasználók (résztvevők) számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését, illetve egyéb adatvédelmi jogaik gyakorlását.

Harmadik országban (az Európai Unión kívül) adatokat tároló vagy egyéb módon kezelő szervezetek részére kizárólag abban az esetben továbbítunk személyes adatokat, ha a megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ideértve például: az Európai Bizottság irányadó határozata, ún. „Standard Contractual Clauses” szerződés-minta alkalmazása, Privacy Shield megállapodásnak történő megfelelés).

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, adatkezelőként saját maga kezeli. Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek ismerhetik meg: adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók, pénzügyekért, számlázásért felelős munkavállalók, adatvédelemért felelős munkatárs. Az adatkezelő az adatkezelési célok teljesítéséhez adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Valamennyi adatkezelési cél tekintetében közreműködik adatfeldolgozóként a Lebonyolító

Az Adatkezelő adatkezelési műveletei és ezek részletei

A Szerződés teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése, az Adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása kapcsán felmerülő kérdésekről:

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) jelentkezésének, valamint az ezzel kapcsolatban létrejövő Szerződés teljesítése céljából.

A Szerződés teljesítése, valamint szolgáltatásaink nyújtása során szükséges lehet továbbá, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük (pl. szolgáltatásokkal kapcsolatos hibaelhárításban történő segítségnyújtás), ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok a Szerződés, mint az Önnel, mint természetes személlyel (magánszeméllyel) kötött Szerződés teljesítéséhez, vagy a Szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, illetve adja le az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére irányuló megrendelést, és folytat az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél (Az Adatkezelő Szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) a jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: Az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése.

Mindemellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Adatkezelő kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi és utónevét) és telefonszámot, e-mail címet.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön szabadon dönthet az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos, Honlapon történő Szerződéskötésről, azaz az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéről. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok kezelése hiányában a Szerződés létrehozatalára az Ön, valamint az Ön által képviselt fél és az Adatkezelő között nincs lehetőség, valamint azt Az Adatkezelő nem is képes teljesíteni.

Ezen felül az Adatkezelő az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál.

Milyen adatokat kezelünk?

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy adatait (ideértve a Holnapon történő Szerződéskötés során megadott adatokat), így különösen: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét e-mail címét, számlázási adatait.

A Programban való részvétel esetében az érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát annak érdekében, hogy a Lebonyolító, illetve az Adatkezelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, így kifejezetten a Program lebonyolításához szükséges feltételek megteremtését biztosíthassa a résztvevők számára.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

Amennyiben az adatai Az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

Amennyiben az adatai Az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például Az Adatkezelő és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe az adatkezelés során?

Az adatokat a Lebonyolító továbbítja az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnere, az Mentha Hosting Kft. (székhely: 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 3. fszt. 1., adószám: 11732497-2-43, e-mail: kacsalla@mentha.hu) részére, amely a tárhely-szolgáltatás nyújtásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő adatfeldolgozó partnere a Lebonyolító [Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség ,székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. képviseli: Benyó Balázs, elnök nyilvántartásba vételének száma: 18-02-020069101 adószám: 18877410-1-18], amely a Program lebonyolítása céljából az adatokat a kapcsolattartás okán használhatja.

Az Adatkezelőhez érkező megkeresésekkel, valamint panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelőhez érkező megkeresések (például: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés, adatvédelmi jogok gyakorlása, adatvédelmi incidens jelzése), valamint panaszok, esetleges megjegyzések megválaszolása.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett önkéntes hozzájárulása) biztosítja. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő ügyfelei és egyéb megkereséseinek a kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, az adott szolgáltatás és Ügyféllel kötött Szerződés tárgya és körülményei szerinti intézkedések megtétele (például: adatvédelmi incidens jelzése esetén ennek kivizsgálása, sürgős hibaelhárítás).

Hangsúlyozandó, hogy természetes személyekkel kötött szerződések esetén továbbá az egyes hibaelhárításokkal, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintettel kötött Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Az Adatkezelő Facebook oldalán keresztüli kapcsolattartás, problémamegoldás esetén az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött Szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), amennyiben az Adatkezelő természetes személy ügyfele. Egyéb esetekben (különösen jogi személy ügyfelekkel történő kapcsolattartás esetén) az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: Az Adatkezelő szerződéses partnerei és egyéb megkereséseinek a kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, a Szerződés és szolgáltatások tárgya és körülményei szerinti intézkedések megtétele, problémamegoldás, vonatkozó kapcsolattartás.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön megkeresések, valamint panasz megtételére nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére megkeresést, valamint panaszt küld, úgy az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli.

Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelőhez érkező megkeresés, illetve panasz által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (ideértve különösen: név, telefonszám, e-mail cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

A fenti Facebook oldal kapcsán az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik a Facebook Ireland Limited (cím: 4 Grand Canal Square Dublin, Dublin 2, Írország) társaság is, amely Az Adatkezelő Facebook oldala kapcsán közös adatkezelőként, saját adatkezelései vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. A Facebook által végzett adatkezelésekről bővebb információ található alább: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Marketing tartalmak eljuttatásával, referenciákkal kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az adatait marketing tartalmak (hírlevél) küldése, valamint referenciák feltüntetése céljából is kezelhetjük. A hírlevelet kizárólag az esetleges következő évi Tekerj a Zöldbe! Programmal kapcsolatos informálás céljából küldünk.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelő jogalapját az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett önkéntes hozzájárulása) biztosítja. Az Adatkezelő kezeli az esetleges következő évi kerékpártúra szervezésével kapcsolatos marketing tartalmak küldése céljából az érintettek adatait. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a partnere közötti üzleti kapcsolat erősítése és olyan tartalmak eljuttatása a címzettekhez, amelyek érdekelhetik.

Amennyiben az érintett szerződéses partner természetes személy (magánszemély), úgy az Adatkezelő a vele kötött Szerződés szerint, annak teljesítése alapján (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) jogosult személyes adatok kezelésére referenciára hivatkozás céljából. Amennyiben az érintett szerződéses partner jogi személy, úgy az Adatkezelő és a partner jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján jogosult a referencia célú adatkezelésre. A jogos üzleti érdek: Az Adatkezelő és a partnere közötti üzleti kapcsolat és Az Adatkezelő üzleti hitelességének erősítése.

Köteles Ön megadni az adatait?

Az Adatkezelő az adatkezelést a fenti jogos érdeke alapján, illetve a partnerrel kötött Szerződés szerint folytatja, amely ellen az érintettek tiltakozással élhetnek, vagy szerződéses jogaikat gyakorolhatják.

Milyen adatokat kezelünk?

A címzett neve, e-mail címe vagy a szerződéses kapcsolttartás során használt egyéb elérhetősége (például: telefonszám), valamint – marketing tartalmak eljuttatásával kapcsolatban – az esetleges érdeklődésével kapcsolatos adatok (jellemzően a vele kötött Szerződés), referencia célú adatkezelés kapcsán pedig az érintett vagy az általa képviselt partner elérhetőségére, korábbi üzleti kapcsolatra és véleményre hivatkozás.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Az érintett adatait tiltakozásáig, illetve a Szerződés által lehetővé tett időtartamig kezeljük.

Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait Az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve Az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát Az Adatkezelő részére igazolja.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat Az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett arról való tájékoztatása, hogy kérelmezheti Az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítés

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy Az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Korlátozás

Ön kérheti személyes adatai kezelésének Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Arról, hogy mely esetekben alapozza Az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

Tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat Az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

– Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatóság

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelő kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Hangsúlyozzuk, hogy az adatok hordozhatóságához való jog fenti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így Az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Panasz

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9 telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). További adatvédelmi hatóságokhoz az EU-n belül lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

X